Všeobecné podmínky a ubytovací řád


 1. Jak si rezervovat pobyt?

Objednávku ubytování je možno provádět prostřednictvím formuláře z internetu, osobně, e-mailem nebo telefonicky. Záloha musí být uhrazena nejpozději do 5 dnů po výzvě k zaplacení. Objednávka – rezervace je považována za platnou až po písemném potvrzení provozovatelem a po zaplacení 100% ceny za ubytování na účet provozovatele. Uhrazením částky potvrzuje zákazník, že se seznámil s ubytovacím řádem, všeobecnými podmínkami a zvláště stornovacími podmínkami.

Přímá platba z účtu na účet není předmětem elektronické evidence tržeb. Nemusíme tedy vystavovat ani zasílat žádné účtenky.

Ubytovaný je povinen dodržet čas nástupu nejdříve v 16.00 hodin a čas odchodu nejpozději v 10.00 hod. Při nástupu obdrží klíče od apartmánu. Host je povinen předejít ztrátě těchto klíčů a zabezpečit je proti odcizení a vyvarovat se zapůjčení klíčů jiných osobám, které nejsou v apartmánu ubytováni. Při ztrátě, nebo jiném zneužití klíčů je host povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč. Tím není dotčeno právo provozovatele domáhat se náhrady způsobené škody.

Po domluvě je možné věci uschovat déle na příslušném místě. Při odjezdu je nutné vyčkat na příchod provozovatele, nebo jím určeného zástupce na předání klíčů a zkontrolování stavu apartmánu.

 1. Stornovací podmínky
 • do 30 dnů je účtován storno poplatek ve výši 50% z ceny pobytu
 • 10 dnů a méně dní před nástupem je storno poplatek ve výši 100% z ceny pobytu.
 • Stornovací poplatky se neúčtují v případě, že si zákazník zajistí za sebe odpovídající náhradu – v tomto případě je již zaplacená částka za pobyt vinklována ve prospěch platby náhradníka.
 1. Ubytovací řád a všeobecné ubytovací podmínky

– Při nástupu k ubytování umožní host pronajímateli zápis do knihy ubytování, dle platného dokladu totožnosti a cizinci se zapíší do domovní knihy. Ubytovací kniha obsahuje jméno a příjmení, bydliště, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu.

 • V celém objektu „Apartmány pod Hradem“ je přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně (mimo krbovou vložku) a odhazování nedopalků cigaret v okolí objektu mimo k tomu určená místa. Topit v krbu smí host je po předchozí domluvě s pronajímatelem.
 • V celém objektu je nutno udržovat čistotu a pořádek. Hosté používají přezůvky.
 • Při použití přenosného zahradního grilu je zákazník povinen ho řádně vyčistit.
 • Po ukončení pobytu je zákazník povinen pronajaté prostory a příslušenství uvést do původního stavu.
 • Nenechávat děti bez dozoru. Za jejich bezpečnost a jimi způsobené škody zodpovídají vždy rodiče nebo jejich zákonní zástupci. Neobtěžovat ubytované v sousedním objektu a majitele okolních nemovitostí nadměrným hlukem po 22. hod. Používání veškeré pyrotechniky je kromě 31.12. přísně zakázáno!!!
 • Při každém opuštění objektu nebo vzdálení se od něj, tento řádně uzamknout, včetně brány od zahrádky, vypnout veškeré spotřebiče, zhasnout a uzavřít vodovodní kohoutky.
 • V ceně pobytu není obsaženo pojištění. Za úrazy a za poškození nebo odcizení majetku, a odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě, provozovatel neodpovídá.
 • Ubytovatel vybírá od ubytovaného při zahájení pobytu kauci ve výši 2000,-. Účelem kauce je zajištění úhrady škody, která vznikne poškozením pronajatého objektu či jeho zařízení a vybavení v důsledku nedodržování ubytovacího řádu. Při odevzdání objektu bez porušení se kauce v den ukončení pobytu vrací hostu v plné výši. U Silvestrovských pobytů se však může výše kauce změnit (dohoda).
 • V případě zjištění nebo způsobení vážných závad nebo poruch během pobytu, které by bránily bezproblémovému užívání objektu, je zákazník povinen neprodleně vyrozumět ubytovatele, aby se zamezilo případným škodám na majetku a mohla být sjednána náprava v dostatečném časovém předstihu před příjezdem nových zákazníků – v opačném případě bude provozovatel nárokovat finanční kompenzaci za způsobenou škodu či ušlý zisk.
 • Každé poškození nebo zničení pronajatých prostor, nebo jeho vybavení, je zákazník povinen nahlásit při ukončení pobytu ubytovateli a škodu uhradit na vlastní náklady ihned na místě, nebo se odečte ze složené kauce v případě, že nebude způsobena škoda větší. Odběratel (zákazník) se zavazuje poskytnout ubytovateli k řešení škodní události veškerou potřebnou součinnosti.
 • V případě potřeby hlásí akutní případy poškození na telefonním čísle…….
 • Bez výslovného souhlasu ubytovatele je zakázáno přemisťování nábytku a ostatního vybavení apartmánu.
 • Pronajímatel neručí za ztráty a škody na věcech a majetku hosta, které vznikly jeho vlastní neopatrností nebo nedbalostí a za věci uložené mimo prostory k tomu určeným.
 • Host je povinen chránit vybavení a zařízení apartmánu proti poškození.
 • Zajistí ochranu postelí, sedacích souprav před znečištěním dětmi, které nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu.
 • Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10 ti let a zvířata v apartmánech a ostatních prostorách ubytování bez dozoru dospělých
 • Host nesmí přenechat prostory určených k ubytování jiné osobě
 • Dále nesmí v prostorách nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití
 • Nesmí držet, vyrábět nebo přechovávat omamné, psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem
 • Host nesmí v objektu používat vlastní elektrické spotřebiče, zesilovače aj. s výjimkou těch, které slouží k osobní hygieně.
 • Po odchodu od grilu, host zabezpečí, aby nevzniklo nebezpečí požáru.
 • V průběhu pobytu není dovoleno vstupu jiných osob, než ubytovaných, v případě návštěvy kontaktujte majitele.
 • Psí mazlíčci jsou vítání, jen za předpokladu, že jejich majitel odpovídá za jejich bezvadný zdravotní stav, čistotu a bezpečnost vůči jiným osobám. Zvířatům není povoleno spát na lůžkách hostů. V případě štěkotu, neodklízení výkalů a jiného rušení zvířetem ostatní ubytované v apartmánech, je toto považováno za hrubé porušení podmínek ubytování a důvodem k okamžitému ukončení pobytu bez nároku na vrácení jakékoli částky.
 • V ubytovacích prostorách je zakázáno chodit v znečištěné obuvi. Vstup pouze v přezůvkách.
 • Odpadky hosté vynáší do přistavené popelnice u brány.
 • Provozovatel je povinen odevzdat apartmán ve stavu způsobilém pro řádné užívání
 • Pronajímatel nezodpovídá za provoz sportovních, kulturních a rekreačních zařízení, restaurací a obchodů v okolí, avizovaných na jeho stránkách.
 • Pronajímatel má právo kdykoli v případě potřeby vstoupit do prostor apartmánů (nepřiměřený hluk, pohyb cizích osob, podivné chování).
 • V topné sezóně se objekt vytápí na 21 – 22 C